Maria José. Hauríeu de fer una guia didàctica per cada cicle o curs. Aquesta us la pos de mostra.

Procés a seguir per programar


procés_programació_BIE.png

FONT: Elaboració pròpia a partir del Manual de aprendizaje basado en proyectos(BIE, Boise State University, EEUU), traduït per el professorat del Col·legi Montserrat de Barcelona i facilitat per Carme Barba. Gràfics: Guida Al·lès
Graella_Guida.png

PRIMERS PASSOS:
PROCÉS_PRIMERS_PA.png


PRÈVIAMENT
Generar una idea a partir dels continguts curriculars.
 1. Donar voltes i apropiar-nos col·lectivament d´**una idea**.

TASCA

Definir la tasca. Ha d´incloure:
 • Problema real o epistemològic.
 • Producte el més similar possible al treball de la vida real. Connectar la proposta a fets/esdeveniments locals o nacionals
 • Desenvolupament comunitari. Tenir en compte la xarxa associativa, cultural o empresarial del poble. Enfocar-se en l'aprenentatge/servei
 • Qui serà l'audiència del projecte.

Veure exemple de tasca a Educació Infantil

Fitxa útil per definir el producte
Fitxa per definir els criteris d´avaluació dels productes

PREGUNTA/ CONTEXT


 1. Com formular preguntes
 2. THINK TANK. Eina online per formular bones preguntes i bones subpreguntes. EN anglès.
 3. Concretar-la millor cercant als directoris de recursos
 4. Els continguts de la idea s´han de plantejar en forma de preguntes. S’han de formular una o vàries preguntes conductores. Han d'estar relacionades amb el context o amb l'epistemologia de la matèria. Ha de connectar amb la seva vida quotidiana, les emocions. No poden ser preguntes de sí/no o que puguin respondre's a través del google. Llocs on cercar idees i preguntes: internet, el poble, la vida diària de les persones, els diaris, els mitjans, les ONGs (projectes lligats a les necessitats de la comunitat).

- Escriure aquí la pregunta...
Decidir el TIPUS DE PROPOSTA, ABAST I DURADA


Si som un equip de mestres interdisciplinari i mos volem fer un calendari, clicar aquí: Quant de temps tenim? Qui farà què i com posarem en comú la feina? (eines TIC).


Dissenyar el clima de l'aula


Colors matèries:
Ciències naturals Física i química
Educació física
Castellà
Català
Anglès Alemany
Artística
Matemàtiques
Socials
Tecnologia (negre)

Currículum Catalunya primària. Decret 142/2007
Educació infantil. Criteris d´avaluació i capacitats (Illes Balears)
Currículum Illes Balears primària Decret 72/2008
Currículum Illes Balears secundària

Objectius

Escriure'ls després dels criteris d´avaluació i les cb. Enumerar-los.

Continguts
Fer-los després també.

CRITERIS D'AVALUACIÓ I COMPETÈNCIES BÀSIQUES


CRITERIS D'AVALUACIÓ.
COMPETÈNCIES BÀSIQUES No fa falta posar totes les subcompetències. Descriptors del Departament d´Ed. de Catalunya. També són útils els descriptors de la Conselleria d´Educació de les Illes Balears, sobretot per la CSC, que al Col·legi Montserrat està un poc incompleta. Subcompetències més resumides (Col. Montserrat)
1
2


3


4


5


6


7


8


9


10


11


12


13


14


15


16


17


18


19
PLANIFICAR L'AVALUACIÓ

RÚBRICA D´AVALUACIÓ

S'ha de fer una rúbrica per cada producte. Per exemple, una per l'exposició oral, una pel power point......
La rúbrica ha de tenir una columna a l´esquerra amb nombres que estaran relacionats amb els de la taula de dalt (CA+CB). Veure un exemple aquí.

Consultar les rúbriques del Col·legi Montserrat. Apartat MATERIALES. Només s´ha de copiar la part que us interessi. S´hi han d'afegir rúbriques pels criteris d'avaluació QUE NO ESTIGUIN RELACIONATS AMB LES CCBB (que seran poquíssims), que HAUREU D´INVENTAR VOLTROS, perquè la del Montserrat només és de CCBB.

Veure més rúbriques aquí


PLANIFICAR EL PROJECTE

external image investigando.png

IL·LUSTRACIÓ: Professor Potachôv de Moldavia (Néstor Alonso, Asturias)

PROCÉS. ACTIVITATS

Pels dos primers passos vés a la pestanya INTRODUCCIÓ.
 • 1. CONTEXTUALITZACIÓ/ EXPLORACIÓ
 • 2. PLANIFICACIÓ/ INTRODUCCIÓ.
 • 3. REALITZACIÓ. ESTRUCTURACIÓ. Recerca d'informació, en funció dels rols assignats (per tant des de diferents perspectives).
  • Recerca d'informació, en funció dels rols assignats (per tant des de diferents perspectives).
  • Tractament de la informació (Ana Basterra).
  Tractament_informació.png

 • S´han de preveure activitats per treballar les diferents perspectives i l'argumentació.


 • També activitats de treball sistemàtic. Exercicis per aprendre bé els nous coneix/hab/val.


 • Aplicació. Es crearà una situació-problema que han de resoldre per demostrar que són competents, és a dir que se'n saben sortir aplicant coneixements, habilitats i valors.
4. Acords de centre (organització)

 • Fer un projecte interdisciplinari per trimestre relacionat amb un dels temes monogràfics que es tracten.
 • Relacionar-lo amb el currículum, les exposicions, (concursos literaris i de plàstica), festivals,... que farem durant el curs.
 • Incloure-ho en el pla de millora (les reunions entre la cap d'estudis i els cordinadors i les reunions de cicles per configurar les unitats). També configurarem l'avaluacio i les rúbriques.
 • A les unitats didàctiques intentariem incloure altres projectes ja existents al centre (apadrinament lector,...).
 • La comissió encarregada d'aquesta tasca s'encarregaria de definir quines àrees i objectius es treballaran i en quines dimensions estaran relacionades.La CCP serà la responsable de totes les decisions que s'han de prnedre.
 • També facilitarem les adresses necessàries per poder anar fent les unitats i buscar la informació que necessiten, tal com vosaltres nos les heu mostrades.