REALITZACIÓ. ESTRUCTURACIÓ. Recerca i tractament de la informació, en funció dels rols assignats (per tant des de diferents perspectives):

 • Recerca i consulta de fonts d´informació
 • Processament de la informació. S´han d'aportar bases d'orientació i recursos TIC per ensenyar als alumnes a:
  • Extreure les idees principals (rutines de pensament).
  • Ordenar, organitzar i estructurar (mapes conceptuals). Exemple, si a la tasca hem de fer una classificació consensuarem amb quins criteris. Si es tracta de fer una descripció, aprendrem com es fa.
  • Interpretar i valorar la informació (estratègies de pensament crític i creatiu -comparar i contrastar, el tot i les parts, argumentació, debat). S´han de preveure activitats per treballar les diferents perspectives i l'argumentació.
 • Treball sistemàtic per aprendre bé els nous continguts
 • Comunicació de la informació.
  • Transformació de la informació en coneixement i decisió del codi a emprar en funció del públic a qui anirà destinada la comunicació.
  • Selecció del format en funció del producte:
   • Escrit: article d´opinió, cartell, fulletó....
   • Oral: Diapositives, ràdio, dramatització, pel·lícula....
   • Tecnològic: Web, wiki, bloc.....

Us anirà bé colocar les activitats del procés en una taula com aquesta:Activitat

Agrupament

Materials

Durada

Lloc

Sessió 1

Recerca d'informació

Posar si és individual, petit grup o gran grupSessió 2

Processament d'informació. Extreure les idees prinicipals.

Sessió 3

Etc....